Planvorming bij Asbestproblemen

Sloopbestek

Zoals bij de ontwerpfase goed wordt nagedacht over het bouwproces, zo zal er ook goed moeten worden nagedacht over het sloopproces. Bestaat de mogelijkheid om het afval te verminderen? Welke mogelijkheden bestaan om deze materialen op een duurzame manier te hergebruiken? Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Hierop heeft Technical Asbest Services BV het antwoord. Het juiste sloopbestek vormt in deze de sleutel om op verantwoorde en duurzame manier een gebouw of installatie te slopen en risico’s te verkleinen. Ons doel is om u als opdrachtgever te ontzorgen.

Plan van Aanpak

Ten behoeve van de uitvoering van asbestsaneringen worden Plannen van Aanpak opgesteld zodat voor zowel de opdrachtgever als de aannemer duidelijk is wat er van elkaar verwacht wordt.

Vaak ligt een Plan van Aanpak ook ten grondslag aan een werkmethodiek die afwijkt van reguliere wet- en regelgeving. Een goed en onderbouwd Plan van Aanpak kan worden gebruikt om bij de handhavende instanties aan te tonen dat bepaalde werkzaamheden veilig voor mens en milieu uitgevoerd kunnen worden terwijl men afwijkt van de reguliere methodieken.

Beheersplan

In sommige situaties is het niet mogelijk om alle asbest te verwijderen. In zulke gevallen is het opstellen van een beheersplan een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen niet onverwacht met asbest in aanraking komen. Naast het beheersplan zal een flowchart worden opgesteld waarin de te ondernemen acties staan weergegeven bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de gebouwen of installaties en wat te doen bij het eventueel aantreffen van asbesthoudende of asbestverdachte materialen.

De staat van de achterblijvende asbesthoudende toepassingen zal, afhankelijk van de situatie, op regelmatige basis gemonitored dienen te worden.