Sloopmelding

Wat zijn de regels van een sloopmelding en wanneer moet je een sloopmelding aanvragen? dit is een vraag die bij veel mensen leeft.

Wanneer u wilt gaan slopen of renoveren/verbouwen waarbij u >10m³ sloopafval heeft is een sloopmelding verplicht. Ook wanneer u alleen asbest wilt verwijderen dient u een sloopmelding te doen. Gaat u dus een kleine verbouwing uitvoeren dan hoeft u geen sloopmelding in te dienen. Echter betekend dit wel wanneer u tijdens de verbouwing asbest tegenkomt en deze wilt verwijderen u alsnog een sloopmelding moet doen.

Gaat u een klein verbouwing uitvoeren (<10m³ sloopafval) maar twijfelt u of er misschien toch asbest aanwezig is kan u dit door ons laten analyseren. Wilt u zelf het risico niet nemen, kan u ook vrijblijvend contact opnemen en een offerte aanvragen om het monster door TAS B.V. te laten nemen.

op deze regel zijn een paar uitzonderingen:sloopmelding

Een sloopmelding is niet verplicht wanneer beroepsmatig of bedrijfsmatig verwijdering van strikt in het besluit omschreven asbesthoudende toepassingen plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:

  • als gevolg van een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
  • bij toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.
  • van een seizoensgebonden bouwwerk.

(bron: infomil)

Voordat u de sloopmelding indient moet in de meeste gevallen een  Asbestinventarisatie uitgevoerd zijn waarvan een rapportage is opgesteld, deze rapportage voegt u toe bij de sloopmelding.

 Let op! in sommige gevallen, zoals bij monumentale panden wordt verzocht een omgevingsvergunning aan te vragen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt kan u hier de check doen.

Termijn voor de sloopmelding

Wanneer u werkzaamheden gaat uitvoeren waar een sloopmelding bij nodig is, moet deze minimaal vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend. Het bevoegd gezag kan afwijken van deze termijn, bijvoorbeeld in gevallen van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit.

Op het moment dat het normale termijn zou leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot. Kan het in sommige gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden deze termijn tot 5 werkdagen worden beperkt.  In het besluit en de Nota van Toelichting staat niet in welke situaties dit van toepassing is.

Wanneer particulieren zelf strikt in het besluit omschreven hechtgebonden asbesthoudende toepassingen verwijderen geldt ook een termijn van 5 werkdagen. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten met een maximum van 35 vierkante meter per (kadastraal) perceel.

De partij die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren moet ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden het bevoegd gezag hierover informeren. Daarnaast moet deze persoon na de beëindiging van de werkzaamheden uiterlijk een dag later melding doen bij het bevoegd gezag.  Tevens moet de sloop van asbest door het asbestverwijderingsbedrijf ook gemeld worden aan de Arbeidsinspectie.

 

Sloopmelding indienen

Wanneer u een sloopmelding wilt u indienen moet u naar de website van het omgevingsloket

Bij het indienen van de sloopmelding dienen alle gegevens te worden meegeleverd met uitzondering van het volgende:

De naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien dit een andere persoon is dan de eigenaar van het te slopen bouwwerk of indien van toepassing, diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk.

Deze informatie mag tot twee dagen voor de feitelijke aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden aan het bevoegd gezag worden verstrekt (art. 1.26, lid 5 Bouwbesluit 2012).

(bron: infomil)

Wanneer niet alle gegevens zijn verstrekt is de sloopmelding niet compleet en dus niet ingediend, de werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd. De sloopmelding zal opnieuw moeten worden ingediend

Op het moment dat u de sloopmelding heeft gedaan krijgt u bevestiging dat de melding is ingediend. Echter is dit niet het bewijs van ontvangst dat wordt bedoeld in art. 1.28 Bouwbesluit 2012.

De ingediende melding moet eerst door het bevoegd gezag beoordelen worden op juistheid en compleetheid en zal de indiener het bewijs van ontvangst sturen. De ontvangstdatum die in dit bewijs van ontvangst is opgenomen is de aanvangsdatum van de termijn van vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden. Of, indien er sprake is van een situatie zoals bedoeld in art. 1.26, lid 3 Bouwbesluit 2012, de termijn van vijf werkdagen voor aanvang van de sloopwerkzaamheden.

Technical Asbest Services kan u hierin begeleiden:

By people who care, for people who care